سلام عزیزان
امروز دارم ثبت میبندم از کات 14
@oorriflim