از قدرت کلام خود استفاده کنید

یکی از قدرتمندترین فرکانس هایی که می توانید به جهان هستی ارسال کنید فرکانس کلام شماست، از کلام شما بر شما حکم میشود، زمانیکه در حال صحبت کردن در مورد موضوعی هستید در واقع در حال ارسال فرکانس هماهنگ با آن موضوع هستید و اتفاقی که می افتد جهان به گونه ای شرایط را برنامه ریزی می کند که آن موضوع به زندگی شما جذب شود.

بنابراین لازم است آگاهانه بدانید که هر کلام شما حامل پیامی است به کائنات و هر پیام دستوری است از سوی شما که لطفا این مورد را وارد زندگیم کن و جهان هستی نیز بدون استثناء وارد عمل میشود و به دستورات شما پاسخ مثبت + می دهد.

بنابراین لازم است آگاهانه سخن بگویید، آگاهانه موضوع صحبتتان را انتخاب کنید، آگاهانه عبارات مثبت به کار ببرید، زمانی که شما آگاهانه در مورد خواسته ها و آرزوهایتان صحبت می کنید جریانی از انرژی مثبت + وارد زندگیتان میشود و آن خواسته به زندگی شما دعوت خواهد شد.

@daramadyek