🔸میلیاردها انسان در جهان متولد شده اند
اما هیچ یک اثر انگشت مشابه نداشته اند

اثر انگشت تو، امضای خداوند است
که اتفاقی به دنیا نیامده ای و دعوت شده ای تو منحصر به فردی مشابه یا بدل نداری تو اصل اصل هستی و تکرار نشدنی

وقتی انتخاب شده بودن و منحصر به فرد بودنت را یاد آوری کنی٬دیگر خودت را با هیچکس مقایسه نمیکنی.و احساس حقارت یا برتری که حاصل مقایسه کردن است از وجودت محو میشود…

👤دکتر الهی قمشه ای