ارزش معاملات خرد تا این لحظه 640 میلیارد تومان بوده که افتی بین 30 تا 40 درصد نسبت به روز قبل را شاهد هستیم.

@Armoonbourse