#فارس
فارس با 7799 ریال بازگشایی شد (3%+) و توانست 570 واحد از منفی شاخص را یک تنه کم کند.

@Armoonbourse