#شپنا با قیمت 5730 (10.7%)ریال بازگشایی شد. @Armoonbourse