#روحانی

ما در زمینه بودجه مشکلات و گرفتاری هایی داریم و باید منابع بودجه را تامین کنیم.جداسازی هزینه های جاری از درآمد نفتی کار سختی است اماباید از طریق واگذاری سهام و خصوصی سازی این کار ها رو انجام بدیم

@Armoonbourse