#روحانی

برای حل مسائل منطقی موضوع یمن موضوع با اهمیتی است و آتش بس در یمن یکی از گره های رابطه بین ایران و عربستان را باز میکند.

@Armoonbourse