روحانی :بودجه باید متکی شود به اوراق و سهام ! در زمینه اوراق فرصت خوبی داریم از مهر انتشار اوراق اغاز می شود . فروش سهام امسال سرعت بیشتری پیدا میکند .

@Armoonbourse