يكی از دلایلی که چرا مولکولها پایدارند و جهان از هم نمی پاشد،
این است که الکترونها در یک زمان می‌توانند در مکانهای متعددی حضور داشته باشند!

اتمی که در تصویر موجود است حاوی احتمالا فقط ۲ الکترون است اما، منطقه‌ای ابر مانند از فقط همان ۲ الکترون هسته اتم را احاطه کرده است…

درهم‌تنیدگی کوانتومی یکی از دلایل وجود جهانهای موازی‌ست…

@quark_mag