ستارگان راکتورهای هسته‌ای بسيار بزرگی هستند كه در مركز آنها برخوردهای شديدی بین اتمها اتفاق می‌افتد.
با تغيير در ساختمان اتمها، انرژی بسیار زيادی آزاد شده و ستارگان داغ و روشن می‌شوند.

@quark_mag