در مرکز پژوهش‌های هسته‌ای سِرن در سویس، تندیس شیوا نصب است.

این تندیس، انتخاب جالبی برای این مرکز است.

شیوا در متون سنسکریت به دو ویژگی دگرگون ساز و ویران کننده جهان هستی معروف است!

@quark_mag