بر پایه نظریه ریسمان،

ما هرگز نخواهیم نتوانست با جسم خود به جهان های موازی سفر کنیم!

ذرات بنیادی سازنده بدن ما
قادر به خروج از ابعاد این جهان که اینک آن را تجربه می‌کنیم نیستند

ولی مگر انسان فقط ماهیتی جسمانی‌ست؟!

@quark_mag