قطر کهکشان راه شیری در حدود ۱۰۰ هزار سال نوری است.
ما با لبه کهکشان ٢٧ هزار سال نوری فاصله داريم.

اگر پیداش هر نسل به طور متوسط ۲۵ سال محاسبه شود،
بعد از حدود هزار نسلِ دیگر
سیگنالهایی که به فضا ارسال کرده ایم تنها به لبه کهکشان خواهد رسید!
و این یعنی بعد از ۲۵ هزار سال اثر ما تازه به لبه کهکشان خواهد رسید…

اگر حیاتی خارج از کهکشان ما وجود داشته باشد، چگونه ممکن است که بتوانیم به آن پی ببریم؟

به این فکر کنید که اگر همین حالا خارج از کهکشان ما همه چیز از بین برود نیز ما و ۱۰۰۰ نسل بعد از ما این اتفاق را نخواهند فهمید…

@quark_mag