هیچکدام از یک‌صد میلیارد سلول عصبی مغز، به تنهایی، کمترین تصوری از این ندارند که ما که هستیم!

خودِ مغز اصلا نمی‌داند که وجود دارد یا خیر.
ما هنوز نمی‌دانیم اگاهی خارج از مغز است یا مغز سازنده‌ی آگاهی ست!

@quark_mag