واقعيت صرفا يک توهم است،
اگرچه بسيار ماندگار است.

ما چطور می‌توانيم بگوييم كه يک رويداد واقعی‌ست يا نه؟!

چه بسا مغز ما توهم يک جهان فيزيکی را به ما انعكاس می‌دهد!

@quark_mag