فیزیکدانان می‌گویند احتمالا ما در اولین جهان زندگی نمی‌کنیم.
جهان‌های دیگری نیز در دوره‌های طولانی و نامحدود دیگر قبل از ما وجود داشته‌اند با شبه‌انسان ها و تمدن‌های دیگر!
ونیز این جهان، آخرین نخواهد بود…

@quark_mag