آیا ممکن است ما صاحب کالبدی باشیم که زندگی‌های قبلی را تجربه کرده است؟

دانشمندان معتقدند اعتقاد به تناسخ احتمالا با اشتباهات حافظه مرتبط میباشد و هر انسان یک‌بار بیشتر زندگی نمی‌کند!

@quark_mag