باتوجه به تئوری نسبیت اینشتین

در حرکت نسبی،
می‌توان خوردو را ساکن و خیابان را متحرک دانست و  برعکس.

افسر: چرا از چراغ قرمز رد شدی؟

راننده: من  از چراغ رد نشدم، چراغ از من رد شد!

@quark_mag