دوباره باز شد😐

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
🧩 #Radmehr | ᴊᴏɪɴ ᴏᴜʀ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ
⚽️ @EA_FIFAMOBILE | ғᴍ 21
🤖 @EA_FIFAMOBILE_BOT
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛