#رسمی

در نسخه جدید بازی شما مشاهد میکنید فیس بازیکنان به صورت واقعی درست شده است و اینکه این نسخه به نسخه گرافیک و تعغیرات بهتری داشته است👑

🎮مرجعترین کانال دریم لیگ📢

@DreamLeaguesoocer2021