تائیدیه " روغن ارده "
توسط آزمایشگاه کنترل کیفی تستا