فروشی َ. دستگاه روغن گیری ساخت کره. فوق العاده جمع وجور خیلی کم مصرف 0915.218.97.07