دستگاه روغنکشی فروشی

روغنگیری از تمام دانه های روغنی شامل کنجد ، آفتابگردان، سیاه دانه، نارگیل و …
* دستگاه بسیار تمیز و کم کار
* حجم تولیدی بین 16 تا 18 کیلو در ساعت
* داری چهارپایه مخصوص چرخ دار همراه با منبع کنجاله

* تلفن تماس: 2938 332 0915