""بهترین استاد کسی نیست که بیشترین شاگرد را دارد بلكه؛💗

""کسی است که بیشترین استاد را تربیت می‌کند …💗