سرکار خانم زیورتاج کریمی، فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش ناحیه ۲ کرمانشاه مدتی است که به بیماری کرونا مبتلا شده است و به همین دلیل در بیمارستان فارابی شهر کرمانشاه بستری می‌باشد.

وی علی‌رغم بیماری و شرایط سخت آن که لحظه‌ای از فعالیت‌های آموزشی خود غافل نشده و از بستر فضای مجازی همچنان وظایف محوله خویش را به نحو احسن انجام می‌دهد.

این آموزگار فداکار و دلسوز که همزمان چند پایه را تدریس می‌کند، در چهارده روز گذشته که درگیر این وضعیت و در بستر بیماری بوده است به طور مستمر با دانش‌آموزان خود در ارتباط بوده است.

کانال : کارگزینی آموزش و پرورش