تاریخ تکمیل ظرفیت دانشگاه باشکنت آنکار ۲۸ مرداد تا ۱۵ شهریور