مژده مژده
خاص باشيدبا پرده هاي خاص.ارزان خريد كنيدامابا بالاترين كيفيت.توليدپرده هاي مدرن(زبرا،دومكانيزم،سه بعدي)خريدمستقيم ازتوليدكننده
شماره تماس:٠٢١٣٦١٠٢٦٣٧
https://telegram.me/luxshadow