مناجات با حضرت دوست

بیا ییددست به آسمان ببریم و کمی دعا کنیم ؛
برای آرزوهایی که داریم ، برای حالِ خوبی که آرزو داریم و برای دردهایی که برای کشیدنشان طاقتی نداریم !
بیا ییددعا کنیم که آسمانِ دلِ این مردم ، میزبانِ رنگین کمانِ همدلی شود و لب هایشان همیشه بخندد ، پروانه های اعتماد ، روی گلهای دوستی بنشینند و درختانِ تحول ، جوانه بزنند .
دعا کنیم که کسی از راه برسد و عدالت و مهربانی و انصاف را مُد کند ؛
در دوره ای که هیچ چیز و هیچکس ، همان جایی که باید ، نیست !
بیا برای حالِ خوبِ جهانمان کمی دعا کنیم …
که خدا آماده است برای شنیدن ، جهان آماده است برای تغییر و انرژی های خوب ؛ آماده اند برای معجزه …