باعرض سلام واحترام
ب استحضار همکاران گرامی میرساند پارچه کدهای Kaو کدهایSd1691موجود شده اند
باتشکر
گروه صنعتی دارستانی
https://t.me/lavazempardeh