صبح ها لبخندی بچسبانيد گوشه لبتان!
يک ليوان چای تازه دم بنوشيد
يک موسيقی خوب برای خودتان پخش کنيد
و گذشته و آينده را بگذاريد به حال خودشان
مهم همان صبح، همان لبخند،
همان چای، همان موسيقيست

صبح بخیر❤️
@ravanshenasi_banafsh💜