اگر به دنبال دگرگونی و تغییر هستیم ابتدا باید از خودمان شروع کنیم.
@ravanshenasi_banafsh💜