به همه نمی توانی کمک کنی
همه چیز را نمی توانی عوض کنی
همه قدر تو را نمی دانند
همه را نمی توانی راضی نگه داری
همه تو را دوست نخواهند داشت
پس زندگی کن آنطور که خودت می خواهی
کائنات موانع را از سر راهت برمی دارند❤️
@ravanshenasi_banafsh💜