قضاوت و نظر دادن بیجا در مورد دیگران انتقاد نیست توهين است.
هر کار یا حرفی که از عمد بزنیم در آخرش بگیم شوخي كردم ،
شوخی نیست حمله به شخصیت آن فرد است.
_ بازی کردن با احساسات مردم، زرنگی نیست، نامردي است.
_ خراب کردن یک نفر توی جمع جوک نیست، كمبود شخصيت است.
به راهی که اکثر مردم می روند بیشتر شک کن،
اغلب مردم فقط تقلید می کنند. انگشت نما بودن بهتر از احمق بودن است.
@ravanshenasi_banafsh💜