برای اینکه دو نفر برای هم خوب باشند،هر کدام باید ابتدا برای خود خوب باشد.تا موقعی که متوجه تنهایی خود نشویم،از دیگری به عنوان سپری در مقابل تنهایی استفاده می کنیم.فقط کسی که بتواند مثل عقاب شجاعانه زندگی کند،قادر است به دیگری عشق پیشکش کند…

@ravanshenasi_banafsh💜