سماور ذغالی فروشی
ظرفیت ۴لیتر
قیمت یک ملیون و هفتصد