در گروه 1 2 3 نیازی به ترسیم درز انقطاع نیست در سایر گروها اگر در متن سوال محدوده ترسیم و صد در صد سطح اشغال رو قید کرده باشه نیازی به ترسیم درز انقطاع نمیباشد😎