پارک کوچک 17 درصد پارک متوسط و بزرگ 15 درصد شعاع رمپ دایره در کوچک و متوسط 6/75 با عرض 3/5 طول طی شده 10/60