آیا میدانید ترسیم خط چین موارد زیر در زیرزمین الزامیست؟😎 پله جک رمپ مرز اختلاف سطحهای همکف آیا میدانید رعایت نکردن همین موارد باعث مردودی بسیاری از مهندسین میگردد😔