آیا میدانید هر کجا که اختلاف تراز داشتیم در لبه این شکستهای سقف نیاز به ستون گذاری داریم؟😎