آیا میدانید در واحدهای زیر 75 متر آشپزخانه میتواند اوپن باشد و از پذیرایی نور بگیرد؟😎