دوستان چندتا از پیاز هارو به این صورت نگه داشتم 😃😍