پرورش طیور و جوجه کشی رفیع پور
پرورش طیور و جوجه کشی رفیع پور
آشنایی با انواع نژاد مرغروش درمان و آموزش جوجه کشی
فروش جوجه انواع طیور جوجه یک روزه نیمچه بالغ . فروش گله از ما خرید تخم هم از ما نگران فروش تخم خود نباشید
https://t.me/a_9z9_aparvaresh_tior_rafipour