🔹 در شاخص کل هم وضعیت به حدود یکشنبه هفته پیش بازگشت. انشالله در صورت تداوم رشد شاخص در روز های آتی ، سهامی که در ماه های اخیر خریداری شده نیز به سمت هدف های مدنظر حرکت نماید.

در پایان هفته چارت سهام خریداری شده ( ذوب – فولاد – نوری – جم پیلن – هجرت – تاصیکو – تنوین – کاما – وسبحان ) جهت بررسی دوستان ، بروزرسانی و تحلیل مجدد میگردد.

⚜️@boorstf ⚜️