"دعای روز "
الهی
امروزتون
متبرك
به نگاه خدا
دلتون گرم
ازآفتاب امید
ذهنتون
پراز افکار ناب
قلبتون
مملو از مهربانی
دست تون سرشاراز بخشندگے
دعاهاتون مستجاب
"الهی آمین "
👇👇
@faanoos1400
@faanoos1400