مهم نیست چه پیش آمده ،تحمل کن و اندوه خود را زیر لبخندی بپوشان .

It isn’t important that what happened, tolerate and hide your grief with smiles..

.
.

.
.

@Justliethat
💫🌺💫🌸💫