چارت روزانه CADCHF

عبور از خط روند بلند مدت ، در صورت عبور از خط روند بالایی و قدیمی تر Break Out تکمیل میگردد و احتمال ادامه حرکت تا هدف مدنظر بیشتر میشود.

⚜️@boorstf ⚜️