هندسه بازار 🇺🇸FX روشی است که براساس تجربه بیش از 10 سال در تجارت ارز ایجاد شده است.
"این یک رویکرد کاملاً نوآورانه برای تجارت است ، و من مطمئن هستم که قبلاً چیزی ندیده اید. این روش از سطوح هندسی به عنوان نقاط ورودی استفاده می کند و سطح TP و SL را تا یک پیپ محاسبه می کند.
🇺🇸FX Market Geometry is a method which was created on the basis of over 10 years experience in currency trading.
📌This is a completely innovative approach to trading, and I’m certain you haven’t seen anything like this before. The technique uses geometrical levels as entry points, and calculates the TP and SL levels down to a pip.