سوالات خود را درزمینە انواع اختلالات گفتاروزبان بە آیدی زیر بفرستید👇👇
@yunesghasempour
دراسرع وقت پاسخ دادە خواهد شد

@GoftardarmaniTanin_urmia