گشایش نمایشگاه تذهیب و نگارگری و گل و مرغ آوای نقش در گالری ابن سینا

@Avayenaghsh